3xl Winkeltje
Collectie
Deutsch
Openingstijden
Waar zitten we??
Contactformulier
Links
Privacy AVG

Privacy / AVG Wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

1. Privacyverklaring:

* Waarom deze verklaring?

't XXXL Winkeltje is er voor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten hierbij voldoen aan de eisen van de privacy verordening.

Wij zijn heel open welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gebruikt worden, met wie wij deze gegevens delen en welke rechten u heeft inzake uw eigen gegevens.

 

* Welke gegevens verzamelen wij?

- Indien u onze nieuwsbrief ontvangt, slaan wij uw emailadres op, eventueel met uw naam, adres en woonplaats. U heeft hier uw toestemming uitdrukkelijk voor verleend, via een schriftelijke opgaaf.

- Indien u opdracht heeft gegeven op één of meer artikel(en) op te sturen, hebben wij uw naam, adres, postcode en woonplaats opgeslagen. Deze gegevens staan tevens in een adressenbestand van de vervoerder die wij gebruiken.

- Heeft u ons gevraagd omover iets te bellen/terug te bellen, of heeft u uw telefoonnummer achtergelaten, dan hebben wij dit opgeslagen.

- Heeft u het contactformulier ingevuld, om (extra) informatie e.d. op te vragen, dan hebben wij uw naam en emailadres opgeslagen.

- Indien u niet verzoekt om een nieuwsbrief te ontvangen, wordt uw emailadres niet opgeslagen in het adressenbestand. 

 

* Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

- Om u een nieuwsbrief te sturen, maximaal 5 per jaar.

- Om telefonisch contact met u op te nemen.

- Om een pakket op uw adres te laten bezorgen.

 

2. Cookiemelding:

 

Dit is geregeld via Strato, de provider die wij gecontracteerd hebben voor de website.

Strato valt ook onder de gegevensverordening GDPR, General Data Protection Regulation.

Tevens zijn uw website bezoeken geanonimiseerd.

- Wij maken geen gebruik van bijvoorbeeld Google Adwords, Facebook advertenties e.d..

- Uw eerder gekochte producten, uw leeftijd, uw etc. worden niet opgeslagen en zijn onbekend.

- Wij hebben geen digitale klantenkaarten en/of spaarsystemen, dus uw aankopen worden niet opgeslagen op naam en/of klantnummer.

- Wij maken geen gebruik van Hotjar user recordings. (Hotjar is een set van analytics tools die je helpen om kwalitatieve data te verzamelen. Deze tools zijn heatmaps, funnel tracking, user polls, surveys en meer. Op die manier geeft Hotjar je inzicht in het bezoekersgedrag op een website.)

 

3. Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

 

- Om een nieuwsbrief te versturen.

- Om contact met u op te nemen, op uw verzoek.

- Om artikelen te (laten) bezorgen.

 

4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen?

 

Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen? Dat is totaal geen probleem, u kunt dit doen via een brief met vermelding van uw emailadres of een emailadres sturen naar:

't XXXL Winkeltje

Raadhuisstraat 38

8561 BH Balk

info@xxxl-winkeltje.nl

 

De aanpassing en/of verwijdering neemt 2 tot 4 weken in beslag.

 

5. Nieuwsbrief ontvangen?

 

Indien u een nieuwsbrief wilt ontvangen, zijn wij nu wettelijk verplicht hier uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor te hebben.

 

6. Bescherming/beveiliging van klantgegevens:

 

Wij hebben adequate technische en organisatorische  maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen/beschermen.

 

7. Bewaartermijn:

Wij bewaren uw gegevens zolang en voor zover dat wij deze nodig hebben, zolang er een relatie bestaat.

Wanneer de relatie eindigt dan bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

8. Verstrekken van gegevens aan derden:

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, m.u.v. de dienst die nodig is inzake de pakketbezorging.

En indien wij gedwongen worden om gegevens te verstrekken aan de overheid.

Afdeling 5
 
Beperkingen
 
Artikel 23 Beperkingen
 
1.De reikwijdte van de verplichtingen en rechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 en artikel 34, alsmede in artikel 5 kan, voor zover de bepalingen van die artikelen overeenstemmen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 20, worden beperkt door middel van Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van toepassing zijn, op voorwaarde dat die beperking de wezenlijke inhoud van de grondrechten en fundamentele vrijheden onverlet laat en in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel is ter waarborging van:
a) de nationale veiligheid;
b) landsverdediging;
c) de openbare veiligheid; 4.5.2016 L 119/46 Publicatieblad van de Europese Unie NL
d) de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid;
e) andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid;
f) de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures;
g)de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen;
h) een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag in de in de punten a), tot en met e) en punt g) bedoelde gevallen;
i) de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
j) de inning van civielrechtelijke vorderingen.
 
2.De in lid 1 bedoelde wettelijke maatregelen bevatten met name specifieke bepalingen met betrekking tot, in voorkomend geval, ten minste:
a) de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking,
b) de categorieën van persoonsgegevens,
c) het toepassingsgebied van de ingevoerde beperkingen,
d) de waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige toegang of doorgifte,
e) de specificatie van de verwerkingsverantwoordelijke of de categorieën van verwerkingsverantwoordelijken,
f) de opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, rekening houdend met de aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking,
g) de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, en h) het recht van betrokkenen om van de beperking op de hoogte te worden gesteld, tenzij dit afbreuk kan doen aan het doel van de beperking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top


't XXXL Winkeltje | Juist sterk in grote mannen mode tel.0514 60 51 20
Grote maten herenkleding